Årsmöte


När

2023-02-20    
18:30 – 19:30

Var

Sundsta Bad- och idrottshus
Drottning Kristinas väg 3, Karlstad, 65463

Event Type

Karta Otillgänglig

Kallelse har skickats direkt ut till medlemmarna. Handlingar läggs in i denna kallelse efterhand som de blir klara

Plats är Sundsta Bad och idrottshus i lokalen Halvmånen.

Föreningen bjuder på smörgåstårta, tilltugg och dryck.

Stadgar med information om årsmötet i kapitel 3

 

Dagordning för årsmöte 2023-02-20

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret inklusive hantering av utmärkelsen Barbro Lundqvists ungdomspris.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2024. Styrelsens förslag är höjning av vuxnas avgift till 600 kr och familj till 1000 kr. 400 kr fortsätter gälla för ungdomar och pensionärer.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Två nya hedersledamöter, Britta och Bosse Eriksson
 11. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  b) föreningens sekreterare för en tid av två år
  c) föreningens kassör, ej aktuellt: Ann-Sofie Boström valdes på två år förra året
  d) halva antalet (2 av 4 st) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Jerry Eriksson och Kevin Ward valdes för två år förra året.
  e) en, helst två, ungdomsrepresentanter för en tid av ett år
  f) en revisor och en ersättare för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
  g) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en utses till sammankallande
  h) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
 12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

Efter mötet finns tid för informationsfrågor.